GDPR - Politika soukromí Smart Work sp. z o.o.

Polityka prywatności

1. Předmět Politiky soukromí.

Naším cílem je zajistit vám pocit bezpečí v našem servisu. Proto vás prosíme, abyste se pečlivě seznámili s níže uvedeným shrnutím, které informuje, jakým způsobem funguje náš servis. Můžete mít jistotu, že vaše údaje budou zpracovávány průhledně a spolehlivě a že vynaložíme veškeré úsilí, aby s vašimi údaji bylo nakládáno opatrně a odpovědně.

Účelem níže uvedené Politiky soukromí je informovat vás o způsobu využívání vašich osobních údajů, vůči kterým splňujeme všechny požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Definice.

Pro potřeby této Politiky používáme níže uvedené pojmy. Použitím pojmu v této Politice definujeme následující významy:

 1. Správce (my) – Smart Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Świdnicy, Rynek 1a, zapsaná do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku Obvodním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. Hospodářský odbor KRS pod č. KRS 0000550541, DIČ: 8842754100, čili subjekt, který v souladu s GDPR rozhoduje o způsobu a účelu zpracování vašich osobních údajů.
 2. Osobní údaje – všechny informace o fyzické osobě identifikované nebo možné k identifikaci díky jednomu nebo několika specifickým činitelům, které určují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální totožnost, včetně IP zařízení, údajů o lokalitě, webového identifikátoru a informací nahromaděných prostřednictvím souborů cookies a jiné podobné technologie.
 3. Politika – tato Politika soukromí.
 4. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 5. Servis – webový servis, který provozujeme na adrese www.smartwork.pl včetně všech podstránek.
 6. Uživatel, klient (vy) – každá fyzická osoba navštěvující servis nebo, v závislosti na kontextu a situaci, zamýšlející používat nebo používající služby a funkcionality nabízené v Servisu.

3. Rozsah zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, který zaručuje prezentovanou funkčnost servisu, například, když používáte naše kontaktní formuláře, abyste nám zadali dotaz, požádali o nabídku nebo navázali kontakt.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Proto provádíme technická a organizační opatření pro zajištění ochrany u nás uchovávaných údajů za účelem účinného předcházení jejich ztrátě a nesprávnému používání třetími osobami. Naši zaměstnanci zabývající se zpracováním osobních údajů jsou zavázáni zejména povinností zachování údajů v důvěrnosti.

Vaše osobní údaje jsou chráněny tak, že zajišťujeme jejich zasílání v kódované formě; například při komunikaci s vaším webovým prohlížečem používáme SSL (Secure Sockets Layer). Ve vašem prohlížeči se zobrazí symbol zámku, abyste viděli, kdy bylo navázáno spojení SSL. Za účelem zajištění ochrany vašich údajů podléhají technická bezpečnostní opatření po celou dobu pravidelným prohlídkám, a je-li to možné, jsou přizpůsobeny novým technologickým standardům. Tato pravidla se vztahují také na firmy, kterým zadáváme zpracování údajů podle našich pokynů.

Chceme poznamenat, že shromážděné osobní údaje nepředáváme, neprodáváme a nepůjčujeme jiným osobám nebo institucím, ledaže k tomu udělíte výslovný souhlas nebo si to budete přát, v souladu se závaznými právními předpisy nebo na návrh soudu, prokuratury, policie nebo jiného oprávněného orgánu, v případě, že jiní uživatelé poruší právní předpisy.

4. Účely zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pro následující účely:

 1. Uzavření a splnění smlouvy v rámci námi poskytovaných služeb.
 2. Zodpovězení předložených dotazů, prezentace nabídky.
 3. Obsluhu potenciálního klienta před uzavřením smlouvy, v procesu uzavírání smlouvy a po uzavření smlouvy – telefonickou nebo elektronickou formou.
 4. Propagace naší značky prostřednictvím sociálních sítí.

5. Právní základ zpracování údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány na základě následujících zásad vyplývajících z práva:

 1. 1. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR tvoří právní základ pro činnosti spojené se zpracováním, pro které získáváme váš souhlas pro daný účel spojený se zpracováním.
 2. 2. Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR hovoří o tom, že osobní údaje mohou být zpracovány pro účely splnění smlouvy. Totéž se vztahuje na veškeré činnosti spojené se zpracováním, nezbytné pro provedení úkonů před uzavřením smlouvy, jako jsou zodpovězení dotazů týkajících se našich služeb.
 3. 3. Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se používá ve vztahu k našim oprávněným zájmům, zejména propagace naší značky na sociálních sítích. Náš zájem spočívá v zajištění důvěryhodné a obecné informace o naší činnosti, rozsahu a kvalitě služeb.

6. Právo na uvedení údajů.

Uvedení vámi osobních údajů v případě záměru uzavření smlouvy je smluvní požadavek – údaje jsou pro nás nezbytné pro uzavření smlouvy a její náležité splnění. Neuvedení údajů neumožní uzavření smlouvy, a dokonce její splnění.

V ostatním rozsahu je uvedení údajů zcela dobrovolné, ale nezbytné pro zodpovězení vašich dotazů.

7. Kategorie údajů zpracovávaných v servisu.

 

 1. Používání kontaktních formulářů. Získávání informací o našich službách před uzavřením smlouvy, v souvislosti s jejím uzavřením a po jejím uzavření je možné prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných v servisu nebo elektronickou cestou na uvedenou e-mailovou adresu nebo také formou telefonického kontaktu prostřednictvím uvedeného telefonního čísla. Používání výše uvedené funkcionality vyžaduje uvedení jména a příjemní, e-mailové adresy, obsahu zprávy a někdy názvu firmy.
 2. Sociální sítě. Vedeme firemní profily na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo). Údaje jsou zpracovávány výlučně v souvislosti s vedením profilu, za účelem informování o naší aktivitě a propagaci událostí různého druhu, služeb a výrobků a také za účelem komunikace s uživateli prostřednictvím funkcionalit dostupných na sociálních sítích. Naším cílem je propagace vlastní značky a budování a udržování společenství spojeného se značkou.

8. Soubory cookies a podobné technologie.

Náš servis nepoužívá soubory cookies ani jiné podobné technologie.

9. Doba zpracování údajů.

Doba zpracování vašich osobních údajů závisí na druhu poskytované služby a účelu zpracování. Z principu jsou vaše údaje zpracovány po dobu poskytování služby nebo realizace objednávky, do okamžiku odvolání uděleného souhlasu nebo vnesení účinné námitky proti zpracování údajů v případech, že právním základem zpracování údajů je nás odůvodněný zájem.

Doba zpracování údajů se může prodloužit v případě, že zpracování je nezbytné pro zjištění a uplatnění eventuálních nároků nebo obranu proti nim a po této době pouze v případě a rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.

Jakmile účel zanikne nebo bude zrealizován, vaše osobní údaje budou smazány nebo jejich zpracování bude omezeno. V případě omezení zpracování údajů budou takové údaje smazány, jakmile doby uchovávání údajů uložené právními předpisy, smlouvou / statutem společnosti nebo smluvními ustanoveními přestanou znemožňovat provedení takového smazání, pokud neexistuje důvod pro předpoklad, že takové smazání by ohrozilo odůvodněný zájem, a pod podmínkou, že takové smazání by nevyžadovalo neúměrně velké úsilí vzhledem ke zvláštnímu charakteru uchovávání.

10. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů.

V souvislosti se shromažďováním vašich osobních údajů máte řadu oprávnění vyplývajících z GDPR. Pokud chcete uplatnit kterékoli z těchto práv zdarma, stačí nám zaslat zprávu. Můžete používat následující kontaktní údaje, bez žádných nákladů kromě těch, které naúčtuje poskytovatel telekomunikačních služeb za zaslání zprávy:

 • e-mail: iodo@smartwork.pl
 • poštovní adresa: Smart Work sp. z o.o., Rynek 1A, Świdnica, Polsko.

Pro vaši bezpečnost si vyhrazujeme právo na získání dalších informací při udělení odpovědi na stávající dotaz, za účelem potvrzení vaší totožnosti. Pokud identifikace nebude možná, vyhrazujeme si také právo na odmítnutí reakce na váš dotaz.

Pro úplné uplatnění vašich práv si vyhrazujeme také právo na upřesnění vaší žádosti, zejména když nebude žádost pro nás dostatečně jasná.

11. Právo na přístup k údajům.

Máte právo nás požádat o informaci ohledně uchovávaných u nás vašich osobních údajů. Při podání žádosti o přístup ke svým údajům získáte informace o zpracování osobních údajů, včetně především o účelu a právním základu zpracování, rozsahu získaných údajů, subjektech, kterým jsou osobní údaje sdělovány, a plánovaném termínu jejich smazání.

12. Právo na opravu.

Máte právo domáhat se okamžité opravy a/nebo doplnění vašich osobních údajů. Naší povinností je dbát na to, aby naše vzájemná komunikace byla založena na pravdivých, úplných a aktuálních údajích.

13. Právo na omezení zpracování.

Máte právo domáhat se, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno, pokud zpochybňujete přesnost vašich uchovávaných údajů, pokud zpracování je protiprávní a tyto údaje již nepotřebujeme, ale vy si nepřejete, aby tyto údaje byly smazány a vyžadujete je pro nahlášení, uplatnění nebo obranu nároků vyplývajících z právních předpisů, nebo pokud jste vnesli svou námitku vůči jejich zpracování.

14. Právo na výmaz.

Máte právo domáhat se smazání svých osobních údajů uchovávaných u nás, pokud udržování údajů není nezbytné pro zajištění svobody vyjadřování, volného přístupu k informacím, splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů, z důvodu veřejného zájmu, za účelem uplatnění nebo obrany proti nárokům nebo za účelem uplatnění práv na základě předpisů.

15. Právo na informaci.

Pokud jste nahlásili právo na úpravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, budeme informovat všechny příjemce vašich osobních údajů o způsobu úpravy, výmazu nebo uložení omezení při zpracování těchto údajů, ledaže to nejde provést nebo je to spojeno s neúměrným úsilím.

16. Právo na přenášení údajů.

Máte právo získat kopii nám poskytnutých údajů, kterou zašleme vám nebo třetí osobě ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete, aby tyto údaje byly zaslány jinému správci údajů, zrealizujeme to, pokud to bude technicky možné.

17. Právo na námitku.

Pokud jsou vaše údaje zpracovány podle odůvodněného zájmu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pak máte právo podat námitku kdykoli proti zpracování, v souladu s čl. 21 GDPR.

18. Právo na odvolání souhlasu.

Pokud jsou vaše údaje zpracovány na základě souhlasu, máte právo je kdykoli odvolat s budoucí účinností. Nebude to mít vliv na dosud shromážděné údaje. Doufáme, že pochopíte, že zpracování vašeho souhlasu může z technických příčin vyžadovat určitou dobu a že můžete po tuto dobu nadále dostávat od nás zprávy.

19. Právo na podání stížnosti dozorovému úřadu.

JPokud zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně údajů nebo pokud vaše práva na ochranu údajů byla porušena jakýmkoli jiným způsobem, můžete podat stížnost dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem na území Polska je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

20. Posouzení žádosti.

Pokud nám zašlete žádost o realizaci daného práva, pak odpovíme na žádost během jednoho měsíce od jejího doručení. Bude-li nutné prodloužit tento termín, budeme vás informovat o příčinách takového prodloužení.

Odpověď na vaši žádost zašleme na e-mailovou adresu, ze které zasíláte žádost, a v případě žádostí zaslaných dopisem, obyčejným dopisem na vámi uvedenou adresu, pokud z obsahu dopisu nebude vyplývat požadavek na zaslání zpětné vazby na e-mailovou adresu (v takovém případě uveďte e-mailovou adresu).

21. Poskytování osobních údajů třetím osobám.

Při poskytování vašich osobních údajů zajišťujeme, aby úroveň bezpečnosti byla vždy nejvyšší, proto také vaše osobní údaje poskytujeme pouze partnerským firmám, které byly dříve pečlivě vybrány a zavázány povinnostmi vyplývajícími ze smluv.

V souvislosti s nabízenými v našem servisu službami a výrobky mohou být vaše údaje svěřeny nebo zpřístupněny subjektům, které podporují naši činnost, bez kterých bychom nebyli schopni splnit naše závazky.

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat na naši žádost takové subjekty jako subdodavatelé IT zabývající se hostingovými službami, poskytovatelé služby elektronické pošty, firma spravující naším jménem firemní profily na sociálních sítích.

Nakonec můžeme vaše osobní údaje poskytovat třetím osobám nebo orgánům veřejné správy v souladu s aktuálními předpisy o ochraně údajů, pokud to vyžaduje zákon (např. podle nařízení vydaného orgánem veřejné správy nebo soudem).

22. Předávání údajů mimo území EHP.

Vaše údaje získané prostřednictvím servisu jsou zpracovávány na území Evropského hospodářského prostoru.

23. Inspektor ochrany údajů.

Za účelem zvýšení bezpečnosti zpracování vašich osobních údajů jsme ustanovili inspektora ochrany údajů. Inspektora můžete kontaktovat ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů na e-mailové adrese: iodo@smartwork.pl nebo telefonicky: +48 730 330 760.

24. Změny Politiky soukromí.

Za účelem zajištění, že naše Politika soukromí splňuje po celou dobu aktuální požadavky vyplývající z právních předpisů, vyhrazujeme si právo na provádění kdykoli jejích změn.
Verze: duben 2019.

+48 731 365 709
info@smartwork.pl
Po - Pá 8:00–18:00
Neděle – zavřeno
Rynek 1a
58-100 Świdnica, Polsko